Szappanos Gábor
 
Szappanos Gábor
író, mûfordító, szerkesztõ, tanár
 
(Budapest, 1962. június 21.)
 
Szócikke a Wikipédián:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szappanos_Gábor
 
 
Szakmai önéletrajz
 
1962-ben született Budapesten. 1987-ben végzett az ELTE Bölcsészettudományi Karának angol-olasz szakán.
1987-tõl 1994-ig az Európa Könyvkiadó szerkesztõje, 1994-tõl szabadúszó,
1997-tõl 1999-ig a Nagyvilág folyóirat rovatvezetõje.
Író, szerkesztõ, mûfordító: angol, svéd, dán, norvég és olasz nyelvbõl fordít.
 
Szappanos Gábor
 
Fõbb mûfordításai: Graham Greene: A Kapitány és az ellenség (Európa, 1992);
Desmond Morris: Az állati jogok szerzõdése (Európa, 1995);
Richard Pipes: Az orosz forradalom története (Európa, 1997); P. D. James: Eredendõ bûn (Európa, 2000);
válogatta és nagyrészt fordította a Parkmotívumok ellenfényben (Modern svéd elbeszélések) címû,
a Nagyvilágnál 1999-ben megjelent kötetet; 2002-ben jelent meg az Európánál két skandináv drámafordítása:
Árni Ibsen izlandi szerzõtõl a Mennyország, valamint Line Knutzon dán szerzõnõtõl a Közeleg az idõ.
 
Szappanos Gábor
 
Különféle folyóiratokban számos angol, olasz és skandináv novellafordítása látott napvilágot.
Az Apokrif történetek (Hungarovox, Budapest, 1999) címû elbeszélés-gyûjtemény volt elsõ önálló kötete.
Második novelláskötetének, a Szárazbabódi dekameron-nak (Hungarovox, 2002) elbeszéléseivel
2000-ben két díjat is nyert: a Szociális és Családügyi Minisztérium és a Magyar Írószövetség pályázatának nívódíját,
valamint a Honvédelmi Minisztérium és az Írószövetség közös millenniumi pályázatán a Honvéd Vezérkar különdíját.
 
Novellái, regényrészletei, recenziói, tanulmányai, útirajzai mintegy harminc lapban, folyóiratban jelentek meg,
többek közt a Népszabadság, a Magyar Nemzet, a Kortárs, a Kalligram, a Tekintet, a Hitel, az Élet és Irodalom,
az Életünk, a Magyar Napló, a Könyvvilág, a Nagyvilág, a Köznevelés, Somogy, a PoLíSz,
a Magyar Lettre, a Napút, a NapSziget és Az irodalom visszavág lapjain.
 
Szappanos Gábor
 
Szappanos Gábor novellisztikája 1998 óta szóbeli érettségi tétel több budapesti gimnáziumban.
Jelenleg angolról magyarra való mûfordítást, prózaírást, valamint szerkesztést tanít a Hungarovox Oktatási Stúdióban.
 
Díjai, elismerései:
 
A Szociális és Családügyi Minisztérium és a Magyar Írószövetség pályázatának nívódíja (2000)
A Honvédelmi Minisztérium és az Írószövetség közös millenniumi pályázatán a Honvéd Vezérkar különdíja (2000)
A Kráter Mûhely Egyesület mûfordítói díjának II. helyezése (2004)
A Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány és a MAKtár Klub pályázatának I. díja irodalom kategóriában (2006)
Bólya Péter-díj (2007)
A Magyar Napló regénypályázatának I. különdíja (2007)
A Tinta-Klub "Város és Függõség" címû misztikus novellapályázatának különdíja (2008)
 
Szappanos Gábor
 
 
Az Apokrif történetek kritikai visszhangjából:
 
"Egységessé az író sajátos groteszk-lírai látásmódja és félreismerhetetlenül aprólékos stílusa teszi, amely az ördögöt és az istent egyaránt a részletekben keresi. Egyébként üdvös változatosság jellemzi mind tartalmilag, mind formailag: a novellák világa a magyar alföldi paraszt-élettõl az ókori görög álmitológiáig, a realisztikus képektõl a szürrealisztikus víziókig, a tárgyszerû leírásoktól a belsõ monológig terjed… A novellákat egyként áthatja a magyar elbeszélõ hagyományok megõrzésének és megújításának az a kettõs igénye, amely Szappanos Gábor mûvészetének egyik fõ törekvése, jellegzetessége és erénye."
    MADARÁSZ IMRE, fülszöveg
 
"A szerzõ mindent tud, amit a novellaíráshoz tudni kell. Elsõ önálló kötetével mindjárt ’teljes fegyverzetben’ lép elénk. Úgy – olyan jól – ír, mint a ’nagyok’: Móricz, Mikszáth, Örkény, Déry. /…/ Mikszáthot idézi mesélõkedve, a paraszti élet alapos ismerete és szeretete, a mesebeli és mitologikus motívumok hétköznapi keretek közé helyezése. /…/ Rendkívül élvezetes stílusa, bravúrosan könnyed, mégis választékos, pontos nyelvhasználata egyedivé, sajátosan ’szappanosivá’ teszi az Apokrif történeteket. Hét novellát tartalmaz a kötet – megkockáztathatjuk: hét irodalmi remeklést. /…/ bár a hét mûbõl álló könyv alcíme: Novellák egy hétre, valószínûleg egyetlen napon ki fogjuk olvasni, hisz ha kézbe vesszük, nem nagyon akaródzik letenni."
    MURÁTH PÉTER, Somogy
 
"Ezeknek a történeteknek az a tény kölcsönöz különös pikantériát, hogy szerzõjük, az Európa Kiadó szerkesztõjeként, a Nagyvilág rovatvezetõjeként, valamint az angol, olasz és skandináv irodalmak fordítójaként ismert, európai mûveltségû fiatalember szinte eufórikus örömmel, minden parodisztikus elemet mellõzõ lelkesedéssel veti magát a népi írók stiláris világára emlékeztetõ történetek elõadásába."
    TOÓT H. ZSOLT, Napút
 
"Mindent összevetve: Szappanos Gábor nem csupán biztos tollú, de egyedülálló, összetéveszthetetlen hangú író. Mûveiben benne rejlik annak lehetõsége, hogy stílusteremtõvé váljék (és minimalista ifjúköltõink a nátha és az aszfalt után hamarost a patkányhoz fognak verset írni)..."
    HAKLIK NORBERT, az IRODALOM visszavág
 
"Sajátosan mindentudó narratív szemléletmódjából következõen a kívülrõl ábrázolt alakok legbensõbb gondolatai, szenvedélyei, sõt érzéstöredékei is plasztikus ábrázolást nyernek, de egyes szám elsõ személyben beszéltetett alakjai igazi gondolkodók, a belsõ hangokat meghallók és megfogalmazók, még a tárgyi világ észleléseinél is monologizálók, általában ezoterikusan filozofikus hajlamúak, olykor a dosztojevszkiji figurákéhoz hasonló, nagyon is a valóságban gyökerezõ, de túlfûtött, már-már betegessé bonyolódott kényszerképzetekkel. E kifinomultan ravasz elbeszélõi stílusnak köszönhetõen a szerzõ szépírói tehetsége mindig felülemelkedik a figurák köznapi okoskodásain, így a novellák filozofikus-pszichologikus beállítottsága valójában az ábrázolás gazdagságát, sokszínûségét gyarapítja./…/ Szappanos Gábor szépírói eszközei, világos vonalvezetésû cselekményei, egyszerûségében szép nyelvezete, témáinak sokoldalú megközelítése, sajátos atmoszférateremtõ képessége, kiérlelt egyéni stílusa mind-mind igazi tehetségre vallanak. Érett, egyéni arculatú író, aki remélhetõen sok örömet fog még szerezni olvasóinak."
    V. TÓTH LÁSZLÓ, Köznevelés
 
"Az Apokrif történetek új terminus technicusszal gyarapíthatja irodalmi fogalomtárunkat: az imbecillis realizmuséval, melynek lényege talán abban rejlik, hogy a legprofánabb – olykor a leggusztustalanabb – dolgokat ábrázolja rendkívül aprólékosan, szenvtelenül, néha líraian, esetenként a pátosz határát súrolva. /…/ a szerzõ egyik legfõbb erénye: a legkülönbözõbb stílusrétegeket váltogatja teljesen tudatosan, és ezzel ér el komikus hatást. [A sapkatök elején] a két világháború közötti falukutatók prózaistáinak stílusát idézi meg, késõbb a döglött varangyot a múlt századi francia naturalistákra emlékeztetõ eszköztárral ábrázolja."
    H. N., Napi Magyarország
 
"Az Apokrif történetek szerzõje érett, kiforrott író, nem ’ígéretes tehetség’, hanem olyan, aki az ’ígéretet’ beteljesítette. /…/ Ez a mûgond, ez az artisztikum ma nem divatos. Általában Szappanos Gábor novellisztikája sem az. Mondhatni, programszerûen tartja távol magát az irodalmi divatoktól."
    M.I., Debreceni szemle
 
 
Szappanos Gábor
 
 
Megjelent kötetei
 
 
 
Apokrif történetek
– Novellák egy hétre –
(elbeszélések, Hungarovox, Budapest, 1999)
 
A kötet elolvasható a Magyar Elektronikus Könyvtár oldalán
 

 
 
Szárazbabódi dekameron
(novellák, Hungarovox, Budapest, 2002)
 
A kötet elolvasható a Magyar Elektronikus Könyvtár oldalán
 

 
 
Ajándéknapok a túlvilágról
(elbeszélések, Kráter, Budapest, 2007)
 
A kötet elolvasható a Magyar Elektronikus Könyvtár oldalán
 

 
 
Csõregh Márton válogatott szenvedései
(regény, Kráter, Budapest, 2008)
 
A kötet elolvasható a Magyar Elektronikus Könyvtár oldalán
 

 
 
A Királynõ mélyén
(kalandregény, Tarandus, Budapest, 2011)
 
Titokzatos kézirat kerül elõ egy fõvárosi könyvtár mélyérõl, nyolcvanévi titkosítás után.
A szerzõje egy legendás író, aki a maga korában nem adhatta ki
az erotikus történelmi kalandregény alcímet viselõ mûvét, mert botránykõ lett volna belõle.
Két mindenre elszánt, kéjvágyó kalandor mérkõzik meg benne egymással, életre-halálra,
hogy eldöntsék, melyikük az igazi. Ugyanis mindketten ugyanannak a több ezer éves
irodalmi hõsnek mondják magukat, aki sorra-rendre feltámad halottaiból.
Elõször egy budai orgián hozza õket össze a sors, majd kétezer évet repülnek vissza a múltba,
egy azóta letûnt kultúra központjába, a nabateusok lakta Petra városába.
Egyszerre vonzó és ijesztõ, szép és rút, kellemes és hátborzongató világba csöppennek,
amelyben semmi sem az, aminek látszik, csak a fáklyalángok vöröse valódi.
Önmagából kifordult világ ez, amelynek kiismerésére a két kalandornak egyetlen éjszaka adatott;
ha nem eléggé ügyesek és okosak, halál fiai lesznek mindketten.
Casanova-i teljesítményen, szerelmen, hatalmi ármányon, fekete kockaistennõn,
gonosz máguson és egy különös alvilágon át vezet az út a menekülés felé.
De ebben a történetben a menekülés sem egyértelmûen pozitív fogalom.
A királynõ mélyén nem csupán szórakoztató és izgalmas olvasmány,
hanem igazi irodalmi csemege, keleties, gyönyörû nyelvezetû mese,
hagyományos eszközökkel elmondott nagyon modern regény.
 
A könyv beszerezhetõ például itt:
http://www.libri.hu/konyv/a-kiralyno-melyen.html
 

 
A fenti kötetek a nagyobb könyvesboltokban valamint online könyvportálokon
korlátozott példányszámban még beszerezhetõk.
 
 
Szappanos Gábor
 
 
E-mail küldése Szappanos Gábornak
 
 
A honlapot a NapSziget a Mûvészetekért Alapítvány gondozza.
 Utolsó módosítás: 2011. december 5. hétfõ