vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón: 2001. március 1-jétől, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Első közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
IRODALOM, KÖZÉLET
Ahol Isten igéjét hetvenöt éve
„apái módján” hallgathatja a földi élet vándora
2003-ban ünnepségsorozattal emlékezett meg a Torontóban és környékén élő magyarság a Szent Erzsébet Magyar Katolikus Egyházközség 75. évfordulójáról. Az ünnepi előkészületek fő szervezője a Perlaky-házaspár volt, akik hónapokon keresztül fáradhatatlanul azon munkálkodtak, hogy a novemberi évforduló igazi ünnepként maradjon meg a hívek emlékezetében. A nyitó ünnepi szentmisét október 19-én tartották, amelyen egy rövid liturgikus táncot is előadott egy táncoló lánycsoport. A táncosok mozdulatai jelképértékűek voltak, az emberek adományainak Isten felé való felajánlását sugallták. Ugyanezen a szentmisén egyházközség keretében működő csoportok képviselői az oltár elé vonultak hálaadó tisztelgésre. A mise után a hallban a fogadásra került sor, amikor a jelenlévők megtekinthették az egyházközség történetét bemutató kiállítást is. Október 26-án az egyházközség Színjátszó Csoportja, a Magyar Iskola tanulói és az Ifjúsági Csoport közös ünnepi műsorral köszöntötte a vendégeket. Október 27. és november 1. között az úttörőkről emlékeztek meg a hívek, „Tisztelet az elődöknek” jelszóval meglátogatták a temetőket, amelyekben az egyházközség alapítói nyugszanak, és a sírjaikra helyezték a kegyelet jelképeit.
    A november 2. szentmisét az ifjúság miséjének nevezték, amelyen nemcsak a hetvenötödik évfordulót ünnepelték, hanem a Ministráns Klub megalakulásának 30. születésnapját is. Az ünnepi műsor fénypontját Zadubán György zenedarabja, a Ministráns Induló jelentette, amelynek szövegét Tűz Tamás írta a torontói magyar ministránsok részére. November 4-én a fiatalok az idén is elzarándokoltak a Budapest Parkba Bro. Feigl Rudolf SJ. vezetésével, és meggyújtották az emlékezés gyertyáit az 1956-ban elesett hősökre gondolva. Ebben az évben egy második szál gyertyát is gyújtottak az egyházközség alapítóinak emlékére. Rendkívül hatással volt a hívekre a latin nyelven celebrált szentmise november 9-én. Jaschkó Balázs atya gyönyörű latin igehirdetésének zenei hátterét a Scola Cantorum kórusának gregorián énekszámai képezték. Az ünnepségek sorát november 14-én a Zadubán György vezette Scola Cantorum Mozart hangversenye és a november 16-i ünnepi ebéd zárja. A krónika szerint az első, Torontóba érkezett magyarokat 1925-ben dr. Leskó István fogorvos kezdte közösségbe szervezni. Ugyanebben az évben gróf Apponyi Albert is ellátogatott a városba. Az egyházmegyei tudósító alapján tudjuk, hogy 1928-ban alakult meg dr. Leskó kezdeményezésére a Torontói Magyar Katolikus Kör, amelyből később kinőtt az egyházközség. A Kör alapítói között szerepelnek a Chapkovits, Ravasz, Juhász, Kardos és Karácsony nevek. A hívőknek ekkor még nem volt templomuk, bérelt helységben tartották gyűléseiket, összejöveteleiket, később az istentiszteleteiket is. Magyar pap azonban ritkán jutott el ide. A magyar nemzet „templomépítő”, ahogy azt a megkínzott sorsú, áldott emlékű Márton Áron erdélyi püspök megállapította, de a torontói magyarság templomépítési szándékát elgáncsolta egy időre a nagy gazdasági világválság.
    Ennek következménye az volt, hogy a tervezett templomvásárlásra tizenhat évvel később került sor, mint ahogy szerették volna. 1928-ban a Torontói Érseki Hivatal jóváhagyta az Árpádházi Szent Erzsébet Egyházközséget, de az első plébánost, Ft. Forgács Lászlót csak 1931-ben szentelhették pappá. 1939-tól egy fiatal angol pap, Ft. Austin Leo volt a plébános. Ő tíz éven keresztül nagyon lelkesen dolgozott, szervezett, de nem beszélt magyarul. 1943-ban határozta el száztíz katolikus magyar, hogy templomot vásárolnak. Fr. Austin bejárta Kanadát, sőt az USA-t is, hogy pénzt gyűjtsön. Alig volt magyar közösség, amely ne támogatta volna az ügyet. Schwarz Mária nővér (Sister Mary) fáradhatatlanul segítette Fr. Austint gyűjtési munkájában. Fél év múltán megvették a Spadina Avenue és Dundas Street sarkán lévő volt anglikán templomot, amelyet 1944. március 19-én katolikus templommál szentelt fel McGuigan érsek. Árpádházi Szent Erzsébet lett a templom védőszentje. A vásárláshoz hozzájáruló alapító tagok közül csak hat személy szerepel név szerint, éspedig Buday Ferenc és neje, Csók Ernőné, Kiss Béla, Sister Kish Columba, Mócznár Ádámné, de még legalább tizennégy alapító tag volt mellettük. A második világháború után hatalmas bevándorló hullám érkezett Európából Torontóba is. A plébánia anyakönyvezni kezdte a kereszteléseket, házasságkötéseket, temetéseket. Megindult a munkacsoportok és egyesületek kialakulása. Különösen a Nőszövetség létrejötte volt jelentős, mert az nagy segítséget nyújtott az egyházközség munkájában. A Nőszövetséget követte az Oltáregylet, a Szent Név Társulat, a Fiatal Házasok Klubja.
    Az 1947-es év két nagy eseményt hozott az egyházközség életébe: júniusban Mindszenty bíboros látogatta meg a templomot, decemberben pedig elégették az adósságlevelet. 1948. novemberében Ft. Békési István jezsuita atyát a Rend Torontóba helyezte, és 1949-ben őt nevezték ki első jezsuita plébánosnak. Az egyházközség izmosodását jelentette a cserkészmozgalom megindulása is: 1951-ben megalakult a fiú cserkészcsapat, majd később a leányok csapata is megszületett. Az egyházközség élete rohamos fejlődésnek indult 1956 után, amikor a magyar forradalom és szabadságharc vérbefojtása nyomán hatalmas magyar menekült tömeg „tántorgott ki Amerikába”. A Szent Erzsébet Hitelszövetkezet (Credit Union) létrehozásával az új kanadás magyarok pénzügyi tájékozódása vált könnyebbé. Zadubán György 1960-ban megalapította a Kodály Férfikórust. Rá egy évre megvásárolták a Spadina Avenue 263. számú házat, ami lehetővé tette a szépen berendezett Szent Ignác kultúrterem megnyitását. 1962-ben Orono (Ontario) határában száz holdnyi területen Loyola-parkot létesítettek, amelyet az ifjúság rendelkezésére bocsátottak.
    1971-ben megalakult a Vigalmi Bizottság, az énekkart pedig Zadubán György újjászervezte. A Szent Név Társulat, amely rendszeresen tartott előadásokat, felvette később a Katolikus Férfiak Társulata nevet. Ez rendszeresen szervez zarándoklatokat Kanada, USA, Európa különböző területeire, valamint a Szentföldre. 1973-ban tatarozták a templomot a magyar kereszténység millenniumának a tiszteletére. A jelentős évforduló megünneplésére Mindszenty bíboros újabb torontói látogatása alkalmával került sor, az ő személyes jelenléte mérföldkő értékű volt az egyházközség életében. 1977-től, Ft. Jaschkó Balázs SJ. vezetése alatt jelentős fellendülésnek indult a templom élete: új orgonát kaptak, 1979-ben megalakult a Tájékoztató Bizottság, 1980-ban a Pásztorális Bizottság, majd a Karitász Bizottság és a Tanítói Színtársulat. Miután a templom parkolóhelye, környéke évről évre szűkebbé vált, 1985-ben a hívek egyöntetűen javasolták, hogy keressenek egy megfelelőbb helyet. Még ebben az évben elkészült az új templom, a paplak, valamint az iskola épülete, a 432 Sheppard Ave East alatti telken, az új földalatti vasútállomás (Bayview) és a 401-es műút közelében. Az új templomot Carter bíboros szentelte fel október 5-én, de már előzőleg, II. János Pál pápa torontói látogatásakor, 1984-ben megáldotta azt a keresztet, amelyet a templom gránit alapkövére helyeztek el. Az új templom újabb kezdeményezések ihletője lett: 1984-ben megalakult a METEM, 1986-ban a Pax Romana csoport, 1991-ban a C Mozgalom, majd 1986-ban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és 1995-ben a Nyugdíjas Klub. Közben az iskolát is bővíteniük kellett. A Szent Erzsébet Énekkara 1994-ben a Scola Cantorum nevet vette fel, továbbra is Zadubán György karnagy irányításával. 1997-ben új, fiatal jezsuita pap került az egyházközség élére Ft. Cabafi Csaba személyében. Az egyes csoportok a Szent Erzsébet Templom szerves pillérei, amelyek nélkül sokkal gyengébb lenne a hitélet, a hívek közössége. Hadd foglaljuk össze dióhéjban mindegyikük célját, tevékenységét.
    Az Egyházközségi Tanács gyakorlatilag 1928-tól létezik. Az Egyházi Egyetemes Törvénykönyv 536. kánona beszél pásztorális tanácsról és gazdasági tanácsról, ezek tanácsadási joggal rendelkeznek. 20. Árpád Vezér Fiúcserkészcsapat és 42. Szent Kinga Leánycserkészcsapat célja megegyezik a cserkészet általános célkitűzéseivel. Ez nem más, mint a fiatalok valláserkölcsi alapon való nevelése az Isten, Haza, Embertárs és Magyarország szolgálatára. A torontói csapatok állandó fenntartó testülete a Szent Erzsébet Egyházközség. A csapatok működését a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség irányítja.
    Cursillo Közösség. A cursillo (ejtsd: kurszíjó, spanyol eredetű szó: kis, rövid kurzust jelent) rendkívül hatásos eszköze a lelki megújulásnak. Célja mindent Jézus személyére és tanítására összpontosítani. Ifjúsági Klub a Ministráns Klubból nőtt ki. Minden tizenöt éven felüli fiatal tagja lehet. A Klubnak egész éves programja van: három-négy tánc, kuglizás, közös ebéd, nyáron, télen kirándulások. A nagyböjti időben lelki napot tartanak. Immár említettük a hagyományos november 4-i gyertyagyújtást a Budapest Parkban, karácsony előtt pedig a hamiltoni Szent Erzsébet öregotthonban angolul és magyarul karácsonyi dalokat énekelnek az időseknek. Torontói Szent Erzsébet Iskolát több mint hatvanöt éve alapították. Az iskola Észak-Amerika legnagyobb magyar iskolája. Itt több száz magyar származású gyermek kap szakszerű oktatást szombatonként. 
    A Karitász 1980-ban alakult. Ez a munkacsoport olyan önkéntesekből áll, akik a rászorulók segélyezésével foglalkoznak. Szeretetszolgálatuk nemcsak a menekültek gondozásával, de 1990 óta az anyaországi szegényeket is támogatja. Könyvtáruk több száz kötetes vallásos témájú, értékes könyvvel rendelkezik, amelyet az önkéntes könyvtárosok vezetnek. 
    A Katolikus Férfiak Társulata 1948-ban alakult. 1967-ig Szent Név Társulat volt a neve. Célja a katolikus férfiak öntudatos hitéletének ápolása, egyéni és közösségi hitbuzgalmi életének szorgalmazása. Különös tisztelettel illetik Jézus Szent Nevét, keresztény világnézetüket meggyőződéssel élik. Scola Cantorum nevű kórus több mint negyvenöt éve a Szent Erzsébet Templom egyházzenei életét szolgálja. Célja az Egyházi Zene méltó közvetítése és a Magyar Zene művészi fokon való tolmácsolása. Rendszeresen szerepel nemcsak templomi hangversenyeken, hanem nemzeti ünnepeinken is. Emlékezetes a Montreal-i 1.000 éves jubileumi előadás, valamint a Peel Music Festivál – erről négy első díjjal és ösztöndíjjal tért haza az énekkar – és a két első díjjal jutalmazott Kiwanis Festivál. 
    A Nőszövetség a 20-as évek elején alakult. Első elnöke Buday Ferencné volt. Évente három napos közös lelkigyakorlaton vesznek részt Hamiltonban. Minden kedden munkaülésük van, amikor levestészta- és csigakészítés közben imádkoznak, himnuszokat énekelnek, beszélgetnek. Az évi bazár első napján a konyháról ők gondoskodnak, akárcsak az évi négy alkalommal sorra kerülő Rummage Sale-ről. 
    A MAG Táncklub 1989 karácsonyán alakult meg a Pax Romana csoport kérésére, és 1990. január első vasárnapjától működik rendszeresen. A fiatalok tánckultúrájának a megalapozása egyik fő célja a klubnak. 
    A METEM, a Magyar Egyház-Történeti Enciklopédia Munkaközössége 1985-ben alakult meg Torontóban P. Horváth Tibor jezsuita teológia tanár kezdeményezésére a Szt. Erzsébet Plébánia közreműködésével. Célkitűzése az volt, hogy a magyar nép hitének történetét, a külföldi és a történelmi Magyarország több ezer plébániájának a történelmét föltárja és megírja 1900-tól napjainkig. Magyarországon 1988-ban alakult meg. Külföldön Dr. Miklósházy Attila püspök, Magyarországon Dr. Várszegi Asztrik püspök, pannonhalmi bencés főapát a védnöke.
    Reményik Sándor írta máig szívünket érintő versében: „A koldusnak, a páriának, / A jöttmentnek is van joga / Istenéhez apái módján / És nyelvén fohászkodnia.” Ezt az Istenhez való közös tartozást érezzük a Szent Erzsébet Templom falai között, ezért kívánjuk az Úr áldását eddigi és ezután végzendő munkájára.
Dancs Rózsa, Torontó
A cikk 2003. december 2-án került fel a világhálóra.
 
Visszatérés az
IRODALOM, KÖZÉLET
rovat további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
főoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1399 Budapest, Pf. 701/578. postai címre várjuk!
Szerkesztőségi forródrót és SMS-küldési lehetőség: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra
 
 A NapSziget folyóirat
évente négyszer
nyomtatott formában
is megjelenik.
 
Rendelje meg Ön is!
1399 Budapest, Pf. 701/578.
 
céljainkat az NKÖM támogatja
 
 
 
Művészek és művészetek a világhálón