vissza a főoldalra
 
ONLINE MÛVÉSZETI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
 (szerkeszti: Varga Gabriella)
 
IRODALOM, KÖZÉLET
Húsz éves
a Krúdy Gyula Irodalmi Kör
Irodalmi kör életében már mérföldkõ két évtized. Ehhez a mérföldkõhöz érkezett el az 1982. október 25-én Óbudán, a Zichy Kastélyban megalakult Krúdy Gyula Irodalmi Kör. Az akkor összegyûlt néhány író, költõ, újságíró, esztéta tûzte ki célul, hogy az irodalom népszerûsítése mellett a fiatal irodalmárokat segítsék, irodalmi mûhelyt létesítsenek, és hogy a Krúdy-hagyományt ápolják. Mindezt önerõbõl, tagdíjból, mecénások támogatásával s az utóbbi tíz esztendõben a Kéhli Vendéglõ irodalmat szeretõ és mûvelõ vezetõinek – Ceczei-Horváth Tibor tulajdonos és Móricz Imre helyettes – segítségével tudjuk fenntartani. Két éve az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat pályázata alapján is hozzájutottunk a rendezvények színvonalas megrendezéséhez némi támogatáshoz. 
    Mit értünk el az elmúlt húsz esztendõ alatt? A taglétszám fluktuáció mindig nagy volt, fõleg, ha jött az antológia kiadás, ekkor sokan benne szerettek volna lenni mûveikkel. Utána eltûntek... Általában negyven körül mozog a taglétszám. Viszont megnõtt a pártoló tagok száma, akik között jó néhány festõmûvész, képzõmûvész is van, akik minitárlatokkal emelik a színvonalat, új színfoltot jelentenek a rendezvényeinken. A könyvkiadásban az utóbbi idõben elõtérbe került a fiatalok patronálása, köteteik kiadatása. Természetes, hogy eszmei támogatásról van szó. Eddig ötvenegy könyv jelent meg, ebbõl tíz az antológia. Érdekesség, hogy 2002 elsõ felében már nyolc könyv jelent meg. 
    1998-tól Rajki László szobrászmûvésszel készítetett bronz Krúdy-emlékérmet adunk át olyan körtagoknak, kívülálló író, költõ, irodalomtörténész, színésznek, elõadómûvészeknek stb., akik sokat tettek a körért, Krúdy emlékének ápolásáért, mûveinek terjesztéséért. Eddig negyvenöten kapták meg a bronz Krúdy-emlékérmet, így a Krúdy Kör tagokon kívül Bajor Nagy Ernõ, Bényei József, Bíró Endre nyomdász, Czine Mihály, Csertõi Oszkár, Hajdu Endre, Dévai Nagy Kamilla, Linka Ágnes, Keres Emil, Sellei Zoltán, Tüskés Tibor, Geröly Tibor, Gergely Mihály stb. 
    1992-tõl a Kéhli Vendéglõ pincehelyiségében mûködik a Krúdy Szalon, ahol elõször Fodor András költõ volt a vendég, azóta több ismert író, költõ, irodalmár járt nálunk, így Jókai Anna, Pomogáts Béla, az Írószövetség volt elnöke, Nagy Gáspár, Mezey Katalin, Oláh János, Óbudán élõ Zalán Tibor stb. S néhány folyóirat szerkesztõséget is már fogadtuk e szalonban, a Hévíz-t Laczkó András fõszerkesztõvel, a Zsarátot Porubszky Ildikó kiadó-fõszerkesztõvel, a Klárist Györgypál Katalin kiadó-fõszerkesztõvel stb. A Krúdy Gyula Irodalmi Kör vezetõsége közremûködött abban, hogy Óbudán iskola vegye föl a nagy magyar író, Krúdy Gyula nevét. Húsz év után sikerült Krúdy szülõvárásnak vezetõivel fölvenni a kapcsolatot, s ígéretes tervekkel készülünk Krúdy Gyula születésének 125. évfordulóját megünnepelni. Sikerült kapcsolatot teremteni Krúdy Annával, Krúdy Gyula utolsó közvetlen leszármazottjával. 
    Egyre több körrel, egyesülettel baráti kapcsolatot tartunk fenn, így a Nagy Lajos Társasággal, Mûvészetbarátok Egyesületével, Fényes Szellõk és Móricz Zsigmond Társasággal, Váci Mihály Körrel, kazincbarcikai SZIRT-tel, Pécsi Új Hang Társasággal, Berzsenyi Irodalmi Társasággal, Tûzedzõk Asztal Társasággal, s újonnan a szolnoki Aranysor Íróklubbal, a Szárnyaló Képzelet független folyóirattal, a pápai Kristály Irodalmi Csoporttal, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Baráti Körrel s külhoniakkal – Hamburg, Kassa, Nagyvárad, Lendva, Zentán élõ magyar irodalmi csoportokkal – is tartjuk a kapcsolatot. Jó a kapcsolatunk az Írószövetséggel és az Írók Szakszervezettel, ahol több tagtársunk is tag. Ünnepi megemlékezésünket ez év október 10-én a Kéhli Vendéglõ Krúdy Szalonjában (Óbuda, Mókus u.22.) tartottuk. Új kötetünkben nemcsak Krúdy Körtagok mûvei szerepelnek, hanem a körben korábban megfordult írók, költõk, irodalomtörténészek mûvei is helyt kaptak, így értékesebbé, változatosabbá téve a belsõ tartalmat. Egy-egy képzõmûvészeti alkotással is igyekeztünk színesebbé tenni a könyvet. S az antológia végén néhány válogatott fotóval tekintünk vissza a múltra, hogy a jövõt hasonlóan, vagy még gazdagabb irodalmi élettel, alkotó kedvvel tudjuk folytatni. Kérem, mûveinket fogadják szeretettel. 
Kanizsa József író, költõ,
a Krúdy Gyula Irodalmi Kör titkára
  
  

 
A Krúdy Kör kitüntetettjei a 20. évforduló kapcsán,
2002. október 10-én
  
Elsõként a tagsági igazolványok átadására került sor. 
Átadta: Kanizsa József titkár. 
Bagladi Sándor prímásnak pártoló tagsági igazolványt, 
Simon M. Veronika festõmûvésznek pártoló tagsági igazolványt, 
Lénárd József pécsi költõnek rendes tagsági igazolványt, 
N. Benkõ Erzsébet pécsi költõnek rendes tagsági igazolványt. 
  
Díszoklevelet javasolt a Krúdy-emlékérem Kuratórium és a Krúdy Kör vezetõsége. Átadta: Zászlós Levente, a kuratórium elnöke. 
Baktai Faragó Józsefnek, volt Versszakosztály vezetõnek, 
Elek Mihálynak, volt pénztáros- és alapító tagnak, 
Fenyves Mária Annunziátának, a Kör Szervezõ titkárának, 
Györgypál Katalinnak, volt pénztárosnak, 
Körmendi Jánosnénak, az Óbudai Polgári Egyesület volt titkárának, aki eszmei és anyagi támogatást nyújtott a Körnek az elmúlt tizenöt évben, 
Móricz Imrének, a Kéhli Vendéglõ vezetõ helyettesének, 
Legeza Katalinnak, a Számvizsgáló Bizottság elnökének, 
Rajki László szobrászmûvésznek, 
Stancsics Erzsébetnek, a Számvizsgáló Bizottság tagjának, 
Szénási Sándor Istvánnak, a Prózaszakosztály vezetõjének, 
Tarlós Istvánnak, az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat polgármesterének, 
Tárkányi Imrének, a Versszakosztály vezetõjének. 
Vörös Ferenc pártoló tagnak, aki több mint tíz éve anyagilag is támogatja a Kört. 
  
Krúdy-bronzemlékérmet adományozott a Kuratórium és a vezetõség.  
Átadta: Kanizsa József titkár 
Feinek Györgynek, jelenlegi pénztárosnak, 
Kántor Zoltánnak, Számvizsgáló bizottsági tagnak, 
Zászlós Leventének, a Krúdy-emlékérem Kuratórium elnökének. 
  
Krúdy-ezüstemlékérmet adományozott a Kuratórium és a Kör vezetõsége. Átadta: Király Lajos elnök és Zászlós Levente a kuratórium elnöke: 
Bíró András alapító tagnak, volt alelnöknek, és volt kuratóriumi elnöknek, 
Biró Endrének, a BIRÓ family Nyomdaüzem ügyvezetõ igazgatójának, aki több mint tíz éve segíti a Krúdy Gyula Irodalmi Kört, 
Cecei-Horváth Tibor alelnöknek, a Kéhli Vendéglõ vezetõjének, aki szintén több mint tíz éve befogadta a Kört, s minden segítséget megad a zavartalan mûködéshez, 
Kanizsa József titkár, a Magyar Kultúra Lovagjának, aki tizenhat éve a Kör titkára, s fogja össze a Kör munkáját, õ a Kör „lelke”. 
Király Lajos elnöknek, aki tizenkét éve a Kör elnöke és a „paragrafusok tudora”, közgazdásza. 
Sellei Zoltán elõadómûvész, a Magyar Kultúra Lovagjának, aki itt ragadt e Körnél, s minden rendezvényen õ mûködik közre, s Krúdy mûveit ország-világban tolmácsolja elõadásaiban. 
Szõke Miklós Árpád alapító tag, volt elnök, s tiszteletbeli elnök, a Krúdy Kör egyik szülõatyja, akinek szívügye volt e Kör megmaradása és, hogy Óbudán mûködjön, õ is itt élt több évtizeden át. 
  
A Krúdy Gyula Irodalmi Kör összejöveteleit
minden hónap második csütörtökén 17 órától tartja
a Kéhli Vendéglõben (Budapest III., Mókus u. 22.)
A cikk 2002. november 30-án került fel a világhálóra.
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1399 Budapest, Pf. 701/578. postai címre várjuk!
 
Vissza a főoldalra
 
Vissza az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
rovathoz
 
céljainkat az NKÖM támogatja
 
 
 
Mûvészek és mûvészetek a világhálón